Smart Metropolia - Miasta Otwarte

Szanowni Państwo,

Gdańsk – „Miasto Otwarte” na ludzi, zmiany i wyzwania.

Imigracja jest powszechnym i nieuniknionym procesem, w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił dość dynamiczny wzrost liczby imigrantów przybywających do polskich miast i metropolii. Rozwój tego procesu w miastach wiąże się z wyzwaniami i obowiązkami dla społeczności lokalnych oraz podmiotów, zarówno publicznych, prywatnych, jak i społecznych. Konferencja będzie próbą zastanowienia się, jak budować procesy integracyjne korzystne dla obu stron, zarządzając jednocześnie ryzykami związanymi z segregacją społeczną i konfliktem na tle etnicznym czy wyznaniowym. Złożone potrzeby i problemy pojawiające się wraz z migrantami, wymagają zintegrowania i zaangażowania różnych dziedzin polityk i usług publicznych – od edukacji, poprzez ochronę zdrowia, pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne, rynek pracy, mieszkalnictwo, po kulturę czy sport. Obecny dyskurs publiczny związany z migracjami, w kontekście napływu uchodźców do Europy, szczególnie w Polsce zdominowany został przez zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, lęku wobec innych i obcych czy niepowodzeń „asymilacji” imigrantów w ramach „polityki wielokulturowej”.

Międzynarodowa konferencja „Miasta Otwarte” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie merytorycznej debaty o gospodarczym i demograficznym potencjale migracji, korzystania z zasobów i talentów nowych mieszkańców miast i metropolii.

Wydarzenie jest także okazją do zaprezentowania i konsultacji gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. Miasto Gdańsk w maju 2015 roku powołało międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół, w skład którego weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 70 różnorodnych podmiotów. Jego celem jest przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata.

Witamy w Gdańsku!


Konferencja współrealizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG